|
Κατηγορίες Υποψηφίων

Στο Π.Μ.Σ. θα γίνονται δεκτοί:

  • πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας,
  • πτυχιούχοι Θετικών Επιστημών των Πανεπιστημίων,
  • διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών, καθώς και
  • πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ με πενταετή (5) εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της «Διαχείρισης Έργων»

Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ. που θα λειτουργήσει στο Τ.Ε.Ι. Λάρισας ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25) φοιτητές.

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr