|
Διαδικασία Επιλογής Σπουδαστών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων οι οποίοι μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά γίνεται με βάση βαθμολόγηση (σε κλίμακα 1-100) και με βάση τα κριτήρια που καθορίζει αρμόδια Επιτροπή του Π.Μ.Σ. και προσδιορίζονται στην προκήρυξη του Προγράμματος.


Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό».

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr