|
Διαδικασία Επιλογής Σπουδαστών

Η αξιολόγηση των υποψηφίων, οι οποίοι προηγουμένως έχουν προσκομίσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, γίνεται με βάση τη συνολική βαθμολογία, εκφραζόμενη σε εκατοστιαία κλίμακα από ένα [1] έως εκατό [100]. Η βαθμολογία διαμορφώνεται με τα κριτήρια που καθορίζει η Συνέλευση και που το καθένα από αυτά αποδίδεται με ποσοτικοποιημένο συντελεστή βαρύτητας, εκφραζόμενο επί τοις εκατό (100%) σε ακέραιο αριθμό και έχουν ως εξής

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

1.

Βαθμός πτυχίου

35%

2.

Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας[1]

10%

3.

Προϋπηρεσία στο αντικείμενο

10%

4.

Αποδεδειγμένη γνώση του αντικειμένου

15%

5.

Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ

5%

6.

Συνέντευξη

15%

7.

Λοιπά προσόντα (γνώση Η/Υ, δημοσιεύσεις, γνώση άλλης ξένης γλώσσας, άλλη προϋπηρεσία  κλπ)

10%

* H επίδοση στη διπλωματική εργασία λαμβάνεται υπόψη μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.

 [1]Η τεκμηρίωση των ξένων γλωσσών και της γνώσης ΗΥ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΣΕΠ.

 

Δεκτοί στο ΠΜΣ γίνονται οι υποψήφιοι με το μεγαλύτερο συνολικό «βαθμό».

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr