|
Υποχρεώσεις Σπουδαστών
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ.Δ.Δ.Ε.Π. είναι υποχρεωμένοι:
 • Εντός 10 ημερών από την ενημέρωσή των φοιτητών για την αποδοχή της  αίτησης τους στο ΠΜΣ και πριν από την επίσημη εγγραφή τους στη γραμματεία, θα πρέπει να συμπληρώσουν Υπεύθυνη Δήλωση Αποδοχής και να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Κάθε αλλαγή στα στοιχεία αυτά θα πρέπει να δηλώνεται.
 • Να παρακολουθούν κανονικά τα μαθήματα του ισχύοντος προγράμματος σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το 85% των ωρών παρακολούθησης του μαθήματος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις και θα πρέπει να επαναλάβουν το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο.
 • Να εφοδιάζονται εγκαίρως με τα απαραίτητα συγγράμματα και φωτοτυπίες επιστημονικών άρθρων που καλύπτουν τη διδακτέα ύλη.
 • Να υποβάλουν μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τις απαιτούμενες εργασίες για το κάθε μάθημα. Καθυστερημένη υποβολή εργασιών ισοδυναμεί με μη υποβολή της εργασίας.
 • Να προσέρχονται για τις προβλεπόμενες εξετάσεις.
 • Σε περίπτωση αποτυχίας μεταπτυχιακού φοιτητή σε ένα μάθημα παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Όταν ο φοιτητής αποτύχει και δεύτερη φορά σε ένα μάθημα, η Σ.Ε.Π.Μ.Σ. αποφασίζει την εγγραφή ή όχι του φοιτητή εκ νέου στο μάθημα με επανάληψη όλων των υποχρεώσεων (παρακολούθηση, ενδιάμεσες δοκιμασίες κλπ) ή τον αποκλεισμό του από το πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει εκ νέου το μάθημα. Στην περίπτωση αυτή ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα επιβαρύνεται με το ποσό των 300 ευρώ.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές για τους οποίους διαπιστώνεται ότι αντέγραψαν σε εξετάσεις ή εργασίες καλούνται σε απολογία Σ.Ε.Π.Μ.Σ. η οποία σε συνέχεια αποφασίζει την ποινή που θα τους επιβληθεί η οποία κυμαίνεται από επανεξέταση του φοιτητή έως και αποβολή τους από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εφ όσον είναι υπότροποι.
 • Για κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. ακαδημαϊκός σύμβουλος, μέλος του Ε.Π.  
 • Οι σπουδές στο Π.Μ.Σ. Δ.Δ.Ε. διαρκούν τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, δύο διδακτικά και ένα κυρίως εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να παρατείνουν τις  σπουδές τους μέχρι και δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα επί πλέον.  Μετά το πέρας των 5 εξαμήνων σπουδών οι φοιτητές δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν άλλη παράταση, εκτός από περιπτώσεις σοβαρού προβλήματος υγείας και πάντα μετά από έγκριση από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το μητρώο φοιτητών.
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτημα αναστολής φοίτησης για συγκεκριμένους σοβαρούς λόγους. Σε περίπτωση έγκρισης από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ., οι σπουδές του παρατείνονται κατά το χρονικό διάστημα αναστολής.
 • Όσοι φοιτητές έχουν υποτροφία παρέχουν βοηθητική εργασία στο ΠΜΣ. Η ανάθεση καθηκόντων γίνεται από τη Σ.Ε.Π.Μ.Σ.
Η μη τήρηση των παραπάνω χωρίς σοβαρή και τεκμηριωμένη δικαιολογία, αποτελεί βάση αποβολής τους από το πρόγραμμα μετά από απόφαση της Σ.Ε.Π.Μ.Σ.
  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr