|
Πρόγραμμα Σπουδών

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Υ100

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

Υ101

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Κοστολόγηση Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

Υ102

Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων και Επιχειρηματικής Επικοινωνίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

Υ103

Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

Υ104

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

 Υ207 Μεθοδολογίες και τεχνικές έρευνας  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ  5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 2ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Υ205

Στρατηγική Διοίκησης Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

Υ206

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Διοίκησης Έργων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

Ε208

Διοίκηση Τεχνικών Έργων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

Ε209

Διοίκηση Έργων Πληροφορικής

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

Ε210

Διαχείριση Ποιότητας Έργων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

Ε211

Διοίκηση Προγραμμάτων και Χαρτοφυλακίων Έργων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

Ε212

Διαχείριση Συμβάσεων και Προμηθειών

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

Ε213

Ειδικά θέματα Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Υ314

Διπλωματική εργασία

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

30

 

Η αναλυτική παρουσίαση των μαθημάτων δίνεται στο Παράρτημα Α.

Κάθε εξάμηνο σπουδών διαρκεί 13 πλήρεις εβδομάδες και αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας 30 πιστωτικών μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται στα διδασκόμενα μαθήματα και τη διπλωματική εργασία.

Στο πρώτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 5 μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (6) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Στο δεύτερο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 6 μαθήματα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε έξι (5) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Τρία από τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά, ενώ τα υπόλοιπα τρία είναι επιλογής όπου ο φοιτητής υποχρεούται να δηλώσει 3 από τα έξι διδασκόμενα μαθήματα επιλογής.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών ο φοιτητής υποχρεούται να διπλωματική εργασία.

Ο πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τη δομή των μαθημάτων ανά εξάμηνο.

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

1

6

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

6

2

3

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

5

2

3 ΑΠΟ 6

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

5

3

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

30

 

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr