|
Πρόγραμμα Σπουδών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων και προγραμμάτων

(Γενικά θέματα διοίκησης, κύκλος ζωής του έργου και του προγράμματος, εύρος του έργου, διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονομικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα), διοίκηση της συντήρησης του έργου)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Εταιρική Στρατηγική και Έργα

(Στρατηγική και οργανισμός, στρατηγική έργων, διοίκηση-διεργασίες, πρότυπα και πλαίσια, εμπλεκόμενοι και συμφέροντα, έργα και προγράμματα/χαρτοφυλάκια, μεταφορά γνώσης από την πράξη)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Δεξιότητες διαχείρισης έργων

(Επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτήτων, διαχείριση ομάδων και γνώσης, διενέξεις και κρίσεις, διαπραγματεύσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Ευέλικτες μέθοδοι στη διοίκηση έργων

(ευέλικτη διαχείριση έργων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΙΔΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ (ECTS)

Ειδικά θέματα διοίκησης έργων

(Διοίκηση τεχνικών έργων, έργων πληροφορικής, έργων έρευνας και καινοτομίας, πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης έργων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση έργων

(επιχειρησιακή έρευνα, λήψη αποφάσεων)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Οικονομικά στη διοίκηση έργων

(χρηματοοικονομική διοίκηση, κοστολόγηση έργων, επιχειρηματικός κίνδυνος)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

8

Σεμινάρια Μεθοδολογίας Έρευνας

(Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

4

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (Διπλωματική εργασία, Ερευνητικές μέθοδοι και πρόταση θέματος ΜΔΕ)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

30

ΣΥΝΟΛΟ

 

90

  © Copyright 2018 -- Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΤΕΙ Θεσσαλίας http://de.teilar.gr